โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวังประจบวิทยาคม
          1. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 192 หมู่ 1         ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์ 63000 โทรศัพท์ 055-891585     e-mail :mywongprachop@gmail.com เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัยธมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
          2.  มีเขตพื้นที่บริการ 14 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านวังประจบ แก่งหิน  สะแกเครือ  ลานสอ หนองร่ม น้ำดิบ โป่งแค  หนองเสือลานเต็ง ลานยางทรัพย์สมบูรณ์ สะพานสอง ทรัพย์สมบูรณ์  สักใหญ่
ปรัชญาโรงเรียน           “ ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต”  คือ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
คำขวัญ                    รู้รัก  สามัคคี 
เอกลักษณ์                 ยิ้มใส ไหว้สวย 
อัตลักษณ์                  "มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
 
อักษรย่อของโรงเรียน     ว.ว.
สีประจำโรงเรียน          ฟ้า-ส้ม 
ตราประจำโรงเรียน       รูปดอกบัวที่กำลังผุดพ้นจากน้ำ มีรัศมีแสงอาทิตย์กำลังส่องแสง เปรียบประดุจผู้ที่กำลังได้รับแสงสว่างทางปัญญา


วิสัยทัศน์
 
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ดำรงความเป็นไทย
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาตนเอง
และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
3. สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
4. จัดอบรมภายในภายนอก และส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรม
อย่างสม่ำเสมอ
5. จัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7จัดกิจกรรมสนับสนุน ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
8. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของความเป็นไทย
9. ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึง การอนุรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
10. จัดอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
11. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุข 
12.จัดอบรมภายในภายนอก และส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรมอย่าสม่ำเสมอ
13พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
14.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
15.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
16.ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน
 และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
17.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าประสงค์
 
1. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ
และรู้จักเลือกสรรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
และนำไปใช้ในวิถี่ชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม
3. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพ อนามัย มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส
รู้จักควบคุมอารมณ์ และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
5. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม
จริยธรรม
6. นักเรียนเห็นคุณค่า มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย
 
7. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และคนดี คนเก่ง
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
9. นักเรียนตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างเหมาะสม
11.โรงเรียนพร้อมเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
12. ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมาะสมพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน