โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร.ต.หญิงสุดใจ อินทน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยพร บุญกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฐิตินัฎฐ์ บุญมาก
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุธารัตน์ คิดถูก
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพิมรดา เชื้อทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1