โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลวย บุญครอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ค.2532-28 ก.พ.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ มั่นเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค. 2536-12 พ.ย. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ จันทร์สายทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พ.ย. 2544 - 15 ก.พ. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายจเร ขัติวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 เม.ย. 2545 - 6 ก.พ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา โพร้งพนม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ก.พ. 2552 - 30 ต.ค.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายใจ ยอดดำเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พ.ย.2557 - 28 พ.ย. 2562
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พ.ย. 2562 -ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0872069757
อีเมล์ : sudjai.intanoi@gmail.com