โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสะเต็มศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ (STEM Education)
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ (STEM Education) เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง และสามารถคิดสร้างสรรค์ผลิตนวัตกรรมใหม่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ณ ใต้ถุนอาคารบุญครอบ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,16:05   อ่าน 30 ครั้ง