โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมตาก
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมตาก เกี่ยวกับหลักสูตรระดับท้องถิ่น และได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนรายวิชา จักสาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. จัดการเรียนการสอนวิชา ข้าวหลามชาววัง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อให้นักเรียนรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงฝึกทักษะการคิดต่อยอด พัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจชุมชนต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565,15:35   อ่าน 78 ครั้ง