โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุธารัตน์ คิดถูก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอธิพงศ์ ทองสว่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1