โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสยุมพร สุขสาคร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวมธุรส ฟีกทองอยู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1