โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววีรยา วันสอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฐิตินัฎฐ์ บุญมาก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชาลีนี จันทรมณฑล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : neewee54151608@gmail.com

นายไกรรัตน์ ศรีชมภู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายธเนษฐ มนสิการชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1