โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
192 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055891585
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมตาก (อ่าน 3) 24 ก.ย. 65
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมตาก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังประจบวิทยาคม (อ่าน 3) 24 ก.ย. 65
ร่วมพิธีถวายสัตยาอธิฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิรปราการ ประจำปี 2565 (อ่าน 3) 24 ก.ย. 65
กิจกรรมวันสันติภาพสากล ปี 2565 (อ่าน 2) 24 ก.ย. 65
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดและอำเภอประจำปี 2565 (อ่าน 2) 24 ก.ย. 65
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังประจบวิทยาคม (อ่าน 2) 24 ก.ย. 65
ประชุมครู โรงเรียนวังประจบวิทยาคม ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4) 24 ก.ย. 65
ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ตรวจเช็คสุขภาพใจ Mental Health check in (อ่าน 2) 24 ก.ย. 65
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามอำลาเกษียณอายุราชการ (อ่าน 2) 24 ก.ย. 65
ประชุมสัมมนาระบบกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อ่าน 2) 24 ก.ย. 65
รางวัลสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (อ่าน 1) 24 ก.ย. 65
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 1) 24 ก.ย. 65
ประชุมการขับเคลื่อนการนำผลประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน (อ่าน 18) 12 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดตาก (อ่าน 17) 12 ก.ย. 65
เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนยุคอัลฟ่า (Gen Alpha) สู่การพัฒนาเป็นพลโลก (SPM.TAK : Young Reporter) (อ่าน 18) 12 ก.ย. 65
ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ “100 ปี ศักดิ์ศรีแห่งผดุงปัญญา สถาปนาสู่ศตวรรษ” (อ่าน 15) 12 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมสัญจร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น (อ่าน 19) 12 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุม เรื่อง การกำกับติดตาม และสะท้อนคิดการบริหารจัดการ เครือข่าย นวัตกรรมคุณภาพการศึกษา (อ่าน 45) 07 ก.ย. 65
กิจกรรมสะเต็มศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ (STEM Education) (อ่าน 31) 07 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สู่การจัดการค่ากลางกับการพัฒนาแผนงาน โครงการสุขภาพ ภายใต้โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังประจบ (อ่าน 48) 06 ก.ย. 65
ร่วมประชุมวางแผน ดำเนินโครงการ พาน้องกลับมาเรียน (อ่าน 270) 07 ก.พ. 65
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 274) 07 ก.พ. 65
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมศึกษาดูงาน (อ่าน 264) 07 ก.พ. 65
ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังประจบวิทยาคม (อ่าน 292) 08 ธ.ค. 64
โรงเรียนวังประจบวิทยาคมขอแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.ศราวุธ คำแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ด้วยความยินดียิ่งรอง ผอ.สพม.ตาก (อ่าน 293) 07 ธ.ค. 64
โรงเรียนวังประจบวิทยาคมได้รับรางวัล สถานศึกษาที่ส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่องตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (อ่าน 292) 07 ธ.ค. 64
นักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชการที่ 9 (อ่าน 296) 07 ธ.ค. 64
โรงเรียนวังประจบวิทยาคมร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนานวัตกรรมและ จัดทำข้อตกลง (MOU) ด้วยรูปแบบ Active Learning (อ่าน 291) 29 พ.ย. 64
ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) (อ่าน 284) 25 พ.ย. 64
นักศึกษาวิชาทหาร อำนวยความสะดวก อาคารสถานที่ในการจอดรถกับผู้เข้ารับการอบรม เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (อ่าน 271) 25 พ.ย. 64
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 189) 25 พ.ย. 64
คณะพสน.ร่วมออกตรวจในงานลอยกระทง ประจำปี 2564 (อ่าน 187) 25 พ.ย. 64
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาการพัฒนางา ว.PA (อ่าน 185) 25 พ.ย. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพัฒนางานตามข้อตกลง PA (อ่าน 145) 25 พ.ย. 64
ทำความสะอาดอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 (อ่าน 151) 18 พ.ย. 64
ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่ม ผู้ติดเชื้อและผู้กักตัว จากโรคโควิด19 หมู่บ้านวังประจบ (อ่าน 148) 18 พ.ย. 64
จัดประชุมดำเนินการ ประเมิน ITA online (อ่าน 150) 18 พ.ย. 64
ประชุมอบรมพัฒนางาน ว PA (อ่าน 149) 18 พ.ย. 64
รับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน (อ่าน 147) 18 พ.ย. 64
รับการตรวจเยี่ยมมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 151) 18 พ.ย. 64
รับมอบสี ตามโครงการมอบสี TOA ของบริษัท ทีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (อ่าน 152) 17 พ.ย. 64